BookMaster.pl na Google+ Ikona - Schowek0

Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.

tel.(22) 112-09-57
pn - pt, godz. 8:00 - 17:00

Polityka Prywatności


A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep/księgarnia internetowa Bookmaster.pl zwany dalej Sklepem internetowym - w swojej działalności rejestruje i przetwarza Dane osobowe w minimalnym zakresie, koniecznym do świadczenia oferowanych usług. Są to dane podawane dobrowolnie przez Klienta /imię, nazwisko, adres dostawy zamówionego towaru, dane kontaktowe/ oraz dane generowane przez systemy informatyczne /pliki cookies/ na skutek działań inicjowanych przez Klienta / w tym adresy IP, LOGI, dane konfiguracyjne/. Są to tzw. dane sesyjne i eksploatacyjne, które profilują Użytkownika i zgodnie z obowiązującym prawem również stanowią dane osobowe, a w postaci anonimowej są przetwarzane w celach statystycznych i poprawy jakości serwisu.

2. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę ich danych osobowych na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w nw. aktach prawnych:
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.),
- RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązku dla Klientów Sklepu Internetowego.


B. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. CEL, PODSTAWA PRZETWARZANIA I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy realizacji działań inicjowanych przez Klienta, a w szczególności dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:

- określonym p.6 b/ RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, - w tym akceptacji Regulaminu i rejestracji konta Klienta BookMaster.pl, realizacji jednorazowego zamówienia;

- określonym p.6 a/ RODO tj.:- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; - w tym zapis na Newsletter, odpowiedzi skierowane przez Formularz Kontaktowy;

i służyć będą obsłudze złożonych przez Państwa zamówień w BookMaster.pl w tym: dokonania płatności, adresowaniu przesyłek pocztowych/kurierskich, dokumentowania transakcji handlowych, dochodzeniu roszczeń gwarancyjnych i rękojmi a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód – w celach objętych oświadczeniem /Newsletter, Formularz Kontaktowy/.

2. Do skutecznego złożenia zamówienia i wykonania umowy dostawy konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, nr identyfikacji podatkowej NIP).

3. Do skutecznego zamówienia bezpłatnej usługi Newsletter konieczne jest wyrażenie odrębnej zgody oraz podanie adresu poczty elektronicznej.

4. Do skutecznego zamówienia bezpłatnej usługi dostarczenia informacji handlowej z użyciem Formularza Kontaktowego konieczne jest wyrażenie odrębnej zgody oraz podanie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych P.T. Klientów sklepu / księgarni internetowej BookMaster.pl zwanym dalej SKLEPEM internetowym, jest Krzysztof Pogocki, który prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą Bookmaster.pl Krzysztof Pogocki ul. Anielewicza 37 U3, 01-057 Warszawa, NIP 5361084073, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej bok@bookmaster.pl lub tel. +48 22 290 75 05. w dni robocze od godz.8 do 17.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników, zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych. Dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane wyłącznie dla oznaczonych celów, których dotyczą i są szyfrowane wg certyfikowanego protokółu https. Na Administratorze spoczywa obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres IP.

III. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe, które posłużyły do zawarcia umowy kupna/sprzedaży będą przechowywane przez minimum 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. Po tym czasie na wniosek Klienta, którego dane dotyczą będą usunięte, tym samym zrealizowane jest prawo Klienta do „zapomnienia” danych.

2. Dane osobowe Klienta, które zostały udostępnione na zasadzie odrębnej zgody, są usuwane z bazy niezwłocznie po cofnięciu zgody przez Klienta – poprzez zgłoszenie do Administratora pocztą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, tym samym zrealizowane jest prawo Klienta do „zapomnienia” danych.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Posiadają Państwo Prawo do „zapomnienia” danych tj. skutecznego ich usunięcia z bazy danych po upłynięciu wymaganego prawem okresu przechowywania dowodów transakcji handlowych, a dla danych pozyskanych na zasadzie odrębnej zgody – niezwłocznie po jej cofnięciu, poprzez zgłoszenie do Administratora pocztą elektroniczną.

3. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


C. OCHRONA DANYCH SESYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

Szanowny Użytkowniku - gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi Użytkownikami, po zakończeniu korzystania ze strony Bookmaster.com.pl, na której jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć i aby Twoja prywatność była dochowana.

Polityka Prywatności w zakresie ochrony danych sesyjnych i eksploatacyjnych określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bookmaster.pl z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Serwisem.


I. Definicje

1.Administrator - oznacza firmę Bookmaster.pl z siedzibą w Warszawie (01-057), ul. Anielewicza 37, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 686914, NIP: 536-108-40-73, Regon: 141785411, który świadczy usługi drogą elektroniczną.

2.Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.bookmaster.pl.

6.Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa drogą elektroniczną o świadczenie usług.


II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

- Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

b. Uwierzyteniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 - www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

- Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] - Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

- twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

- plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

- Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA

lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

e. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 I. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

f.wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 I.skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Uzytkownika.

2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu w tym obsługę koszyka zakupowego.


D. KLAUZULA ZGODY

W celu dochowania niezbędnych elementów wyrażenia zgody na korzystanie z usług sklepu/księgarni BookMaster.pl takie jak: dobrowolność, konkretność, świadomość i jednoznaczność prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, ZASADAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

* □ Akceptuję REGULAMIN konta Użytkownika w BookMaster.pl.
Korzystanie z usług BookMaster.pl wymaga akceptacji ww. REGULAMINU.

* □ Akceptuję fakt zapisywania w moim sprzęcie komputerowym plików cookies przez Sklep Internetowy zgodnie z zasadami podanymi w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zdefiniowanych w Formularzu Kontaktowym /odpowiedź na zapytanie ofertowe, współpraca handlowa, poszukuję książki, itp. informacje / od BookMaster.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail - cofnięcie zgody jest tak łatwe jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zdefiniowanych w formularzu Newsletter w tym powiadomień o nowościach, promocjach oferowanych przez BookMaster.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail - cofnięcie zgody jest tak łatwe jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zdefiniowanych w formularzu Newsletter w tym powiadomień o nowościach, promocjach oferowanych przez BookMaster.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie informacji tekstowej SMS i MMS na podany numer telefonu. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail - cofnięcie zgody jest tak łatwe jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przez BookMaster.pl dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).” Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* □Potwierdzam wszystkie zaznaczone przeze mnie zgody i akceptacje / jako fizyczne potwierdzenia zgody i akceptacji , zostanie zarejestrowany IP i czas niniejszego potwierdzenia/.

* Pola wymagane

W celu dochowania niezbędnych elementów wyrażenoia zgody na korzystanie z usług sklepu/księgarni BookMaster.pl takie jak: dobrowolność, konkretność, świadomość i jednoznaczność prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, ZASADAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.


Dokument Polityka prywatności opublikowany 25.05.2018 r., obowiązuje od 25.05.2018 r.INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM BookMaster.com.pl w zakresie PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH